+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.

Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması 2. Aşama Soru ve Cevapları Yayınlandı

30 Haziran 2017, 09:00
  defa okundu.

İller Bankası tarafından serbest, ulusal ve iki aşamalı olarak açılan Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması'na 2. aşama için gönderilen sorular yanıtlandı.

Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması 2. Aşama Soru ve Cevapları Yayınlandı

Soru 1: Belirlenen illerin halihazır haritalarının dwg dosyaları paylaşılacak mı?

Cevap 1: Yeni bir doküman verilmeyecektir. Yarışmacılardan, seçtikleri kente ait önerdikleri modellerini 2. aşamada verilen halihazır harita altlığı üzerinden geliştirmeleri beklenmektedir. (Yarışma şartnamesi madde 11 / 2. aşama alt başlığı)

Soru 2: Verilen halihazır haritalarının yarışma alanı sınırları belirtilecek mi?

Cevap 2: Hayır.

Soru 3: Odak alan tasarımı olarak belirtilen alanda beklentiniz nedir?

Cevap 3: Yarışma şartnamesinin 11. maddesi 2. aşamasında "Odak Alan Tasarımı" alt başlığında açıklanmıştır.

Soru 4: Şartnamede "Teslim edilen paftaların üzerinde kimlik belirleyici herhangi bir işaret veya yazı olmayacaktır" ibaresi yer almaktadır. Buradan hareketle, finalde teslim edilecek paftaların üzerine rumuz yazılacak mı?

Cevap 4: Evet 1. Aşamada belirlenen rumuzlar kullanılacaktır.

Soru 5: 1/1000 Kentsel Tasarım Projesi için verilen altlığın tamamı proje alanı olarak mı kullanılacak yoksa verilen tüm alan için bir üst kurgu geliştirildikten sonra 1/1000 projesi için uygun bir alan mı seçilecek? Eğer öyle ise verilen CD içinde yer alan HRT1, HRT2 ve HRT3 alanlarından birisi mi seçilecek yoksa birleştirilmiş alandan bir bölüm seçmek mümkün mü?

Cevap 5: Yarışmacılara verilen altlığın tamamı kullanılabilecek olup altlıkların 1. Aşamada önerilen modele en uygun şekilde kullanılması beklenmektedir.

Soru 6: 1/1000 Kentsel Tasarım Projesi için herhangi bir büyüklük sınırlaması söz konusu mu?

Cevap 6: Yarışmacı tarafından oluşturulan mahalle konseptine bağlı olarak verilen altlık çalışma alan sınırınızı oluşturmaktadır.

Soru 7: Verilen altlık düşünüldüğünde alana uygulanacak olan proje yine kurgusal olarak mı ele alınacak? Örneğin verilen altlıkta kentsel yerleşimin hangi tarafta olduğuna dair bir ibare yok biz bunu kendi kabullerimize göre mi şekillendireceğiz?

Cevap 7: Evet. 1. aşamada önerilen tasarım modeline yönelik detay geliştirilmesi ve alan bütününde mekansal ilişkilerini şematik olarak ifade eden bir üst kurgu oluşturulması beklenmektedir.

Soru 8: Verilen altlık üzerinde yer alan yol, yerleşim alanı gibi birimler ne derece korunmalı? Tasarım yapılırken bunlar yeniden yorumlanabilir mi?

Cevap 8: Altlık üzerindeki bilgilerin yorumlanması yarışmacıya bırakılmıştır.

Soru 9: Verilen alanda yer alan mevcut topoğrafya çizgileri ne derece önemli? Tasarım yapılırken dikkate alınmalı mı?

Cevap 9: Altlık üzerindeki bilgilerin yorumlanması yarışmacıya bırakılmıştır.

Soru 10: Proje teslim edilirken ilk aşamada olduğu gibi adres zarfı, kimlik zarfı vb. dokümanlar tekrardan hazırlanacak mı? Eğer öyleyse odadan tekrar üye belgesi almak gerekiyor mu?

Cevap 10: Söz konusu belgelerin tekrar hazırlanmasına gerek yoktur. Ancak; ekibe yeni üye eklenmesi durumunda ekip listesi güncellenmeli ve yeni eklenen ekip üyeleri için oda üye belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Soru 11: Yarışma için verilen halihazır harita 1. aşamada belirlediğimiz alandan farklı bir şehre aittir. Bu durumda mahalle tasarımını halihazır haritanın ait olduğu şehir için mi yapmamız beklenmektedir? Yoksa bu alanın 1. aşamada belirlemiş olduğumuz şehrin içinden bir alan olduğunu mu varsayacağız?

Cevap 11: Bu aşamada halihazır haritanın hangi şehre ait olduğu önemli değildir. Yarışmacılardan 1. aşamada seçtikleri kente ait önerdikleri tematik tasarım modellerini 2. aşamada verilen halihazır harita altlığı üzerinden geliştirmeleri beklenmektedir.

Soru 12: Verilen halihazır haritanın 1. aşamada belirlediğimiz şehrin bir parçası olduğunu kabul edersek, daha önce seçmiş olduğumuz şehir içinde bir yer belirleyip halihazır haritanın o yere ait olduğunu mu varsaymamız beklenmektedir?

Cevap 12: Bu aşamada halihazır haritanın hangi şehre ait olduğu önemli değildir. Yarışmacılardan 1. aşamada seçtikleri kente ait önerdikleri tematik tasarım modellerini 2. aşamada verilen halihazır harita altlığı üzerinden geliştirmeleri beklenmektedir.

Soru 13: Halihazır haritanın seçilen il içinde bir yerde olduğu varsayılacaksa verilen halihazır haritanın seçilen şehre adaptasyonu için kuzey yönü farklı olarak kabul edilebilir mi?

Cevap 13: Kuzey yönü değiştirilmeyecektir.

Soru 14: Halihazır harita verilmesi, bu haritada işlenmiş olan bilgilere dikkat edilerek tasarım yapılmasının beklendiğini düşündürmektedir. Diğer yandan halihazır haritada bulunan yollar, topografya, yapılar vs. başka bir bölgeye ait olduğundan bu veriler kabul edilecekse yolların çevreyle bağlantısı vb. konular önem kazanmaktadır. Yoksa yapılacak tasarımın yakın çevre ve bulunduğu şehirle mekânsal ilişkisinin kurulması beklenmiyor mu?

Cevap 14: 1 aşamada önerdiğiniz özgün tematik tasarım modelinize ait tüm mekansal ilişkilerin, alanın yakın çevresi ve içinde bulunduğu şehirle ilişkisinin kurulması beklenmektedir. Verilen halihazır haritada bulunan bilgilerin yorumlanması yarışmacıya bırakılmıştır.

Soru 15: Halihazır haritadaki veriler tasarımda ne derece bağlayıcıdır? Mevcut yollar, yapılar, parselasyon vb nin korunması beklenmekte midir?

Cevap 15: Altlık üzerindeki bilgilerin yorumlanması yarışmacıya bırakılmıştır.

Soru 16: Halihazır harita raster formatında (pdf ve tif olarak) verilmiştir. Harita DWG, netCAD veya benzer bir vektörel formatta verilecek mi? Yoksa halihazır haritanın vektörel formatta elde edilmesi de yarışmacılardan mı beklenmektedir?

Cevap 16: Yeni bir doküman verilmeyecektir. Gerek duyulursa yarışmacı tarafından elde edilebilir.

Soru 17: Tarafımıza iletilen 3 adet halihazır tiff dökümanı ile ilgili herhangi tanımlayıcı bilgiye ulaşamadık. Bu tiff'lerdeki haritalar bütün arazinin parçalarımı, yoksa alternatif proje bölgelerini mi refere etmektedir?

Cevap 17: 2. Aşama için verilen Hrt1, Hrt2 ve Hrt3 yan yana birleşmektedir. Yarışmacılardan, seçtikleri kente ait önerdikleri tematik tasarım modellerini bu halihazır harita altlığı üzerinden seçerek geliştirmeleri beklenmektedir.

Soru 18: Bu haritalar şehrin hangi noktasında bulunmakta, kent dokusu ve yapılaşması ile üst ölçekte nasıl bir bağlantı kurmaktadır? (Ana yollar, komşu mahalle ve parseller, kentsel donatılara uzaklık ve konumu, bölgedeki nüfus ve yoğunluğu vb.)

Cevap 18: Yarışmacıya bırakılmıştır. Bu aşamada halihazır haritanın hangi şehre ait olduğu önemli değildir. Yarışmacılardan 1. aşamada seçtikleri kente ait önerdikleri tematik tasarım modellerini 2. aşamada verilen halihazır harita altlığı üzerinden geliştirmeleri beklenmektedir.

Soru 19: Yine bu tiff haritalarında; parsel sınırı, boyutu, emsal, kaks, kuzey yönü (yazıların yönünden tahmin edilebilir olsa da, kuzey oku bilgisi bulunmamakta) hakim rüzgar yönü, gibi bilgilere ulaşamıyoruz.

Cevap 19: Gönderilen paftalar 1/1000 ölçekli halihazır haritalardır. Verilen halihazır haritada bulunan bilgilerin yorumlanması yarışmacıya bırakılmıştır.

Soru 20: Önerimizi geliştireceğimiz arazinin; 1/5000'lik imar durumunu gösterir haritası ve 1/1000 veya tiff paftalarındaki halihazır krokilerinin dwg uzantılı hallerini paylaşmanız mümkün müdür? Mevcut 3 adet tiff dökümanı ile arsayı, hangi bölgeye yerleşebileceğimizi, hangi yollardan servis alacağımızı, bu yolların nereden geldiğini, mahalle ve yapılaşmamızı nasıl yönlendireceğimizi anlayamamış bulunuyoruz.

Cevap 20: Yeni bir doküman verilmeyecektir. Gerek duyulursa vektörel veriler yarışmacı tarafından elde edilebilir.
Bu aşamada halihazır haritanın hangi şehre ait olduğu önemli değildir. Yarışmacılardan 1. aşamada seçtikleri kente ait önerdikleri tematik tasarım modellerini 2. aşamada verilen halihazır harita altlığı üzerinden geliştirmeleri beklenmektedir.

Soru 21: Yarışmanın ikinci aşamasındaki jüride birinci aşamaya ait paftalar sergilenecek mi? Yoksa ikinci aşama paftalarında ilk aşamadaki yaklaşımları ve üretimleri özetlemek gerekiyor mu?

Cevap 21: Teslim edilen bütün paftalar sergilenecektir. Özet pafta gerekli değildir.

Soru 22: İkinci aşama için verilen alana ait dökümanlar tarafımızca anlaşılamamaktadır. Yer, ölçek ve koordinat bilgileri, verilen haritada yer almamaktadır. Ayrıca dökümanlar, üzerinde çalışmaya olanak verecek bir formatta (dwg vb.) verilmemiştir. Alana ait koordinat bilgisinin ve/veya dwg dosyasının tarafınızca bize ulaştırılması mümkün müdür?

Cevap 22: Yeni bir doküman verilmeyecektir. Gönderilen paftalar 1/1000 ölçekli halihazır harita paftalarıdır. Gerek duyulursa vektörel veriler yarışmacı tarafından elde edilebilir.

Soru 23: Alana ait tarafınızca bize verilmiş olan veriler açık ve yeterli değildir. Bu bağlamda, ikinci aşamada da ilk aşamada olduğu gibi daha soyut bir düzlemde mahalle tasarımını devam ettireceğimiz sonucu mu çıkmaktadır? Yoksa seçilen şehre ait kentsel doku ve donatılarla ilişkili bir mahalle tasarımı beklentisi mi söz konusudur? Eğer böyle bir beklenti mevcutsa daha açıklayıcı halihazır harita ve koordinat bilgilerine gereksinim duyulmaktadır.

Cevap 23: Koordinat bilgisi ve yeni bir doküman verilmeyecektir. Verilen 1/1000 ölçekli halihazır harita üzerinde münhani çizgilerine ait kot bilgileri dahil tasarımınızda kullanabileceğiniz veriler mevcuttur. Yarışmacılardan, seçtikleri kente ait önerdikleri modellerini 2. aşamada verilen halihahazır harita altlığı üzerinden geliştirmeleri beklenmektedir.

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!


Henüz yorum yapılmamış!
7 gün içinde en çok
Okunan Yorumlanan
İlgili Haberler